• مشاوره طراحی اجرا ٫ تامین تجهیز کالای نفت گاز پتروشیمی و انرژی

ایمنی و بهداشت محیط

ایمنی و بهداشت کارکنان و مشتریان در شرکت نورد لوله و پوشش نیزار، به عنوان اصول مهم اخلاق حرفه ای تعریف شده است، از این رو کارخانه این شرکت بر پایه بالاترین سطح ایمنی و بهداشتی برای کارکنان، مشتریان و بازدیدکنندگان طراحی گردیده است.

روش تولید لوله و پوشش در شرکت نورد لوله و پوشش نیزار عاری از هر گونه اثرات منفی زیست محیطی بوده و محصولاتی که خطرات بالقوه ای را متوجه انسان یا محیط زیست می نمایند در دامنه تولیدات این شرکت قرار ندارد.

این شرکت هم چنین مقررات سخت گیرانه ای در ارتباط با محصولات جنبی و ضایعات تولید وضع نموده تا به نحو مناسبی به مراکز بازیافت تحویل و یا به صورت ایمن و مطابق با روش های دوستدار محیط زیست امحاء گردند.