• مشاوره طراحی اجرا ٫ تامین تجهیز کالای نفت گاز پتروشیمی و انرژی

آزمایشگاه پوشش لوله نیزار

آزمایشگاه شرکت نورد لوله و پوشش نیزار در جهت انطباق مشخصات محصول نهایی با الزامات استانداردهای ملی و بین المللی به تجهیزات مدرن و روز دنیا مجهز شده است. آزمایشگاه این شرکت بطور کلی وظیفه کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی و حصول اطمینان از تطابق مشخصات این مواد با نیازمندی ها را به عهده دارد.