سیستم تضمین کیفیت


سیستم تضمین کیفیت

روشن است که «یک محصول با کیفیت، حاصل مجموعه¬ای از فرآیندهای با کیفیت است» به همین منظور شرکت نورد لوله و پوشش نیزار اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و کسب مجوزها و گواهینامه¬های مربوطه نموده و در این راستا برای نگهداری و بهبود مستمر سیستم تضمین کیفیت تلاش فراوانی داشته است. سیستم تضمین کیفیت شرکت همه روال¬ها، وظایف و دستورالعمل¬های کاری را تحت نظارت و بهبود دائمی دارد.

شرکت تولیدی نورد لوله
وپوشش نیزار


معرفی شرکت