کنترل کیفیت


کنترل کیفیت

شرکت نورد لوله و پوشش نیزار گام¬های مهمی در جهت ارتقای کیفی تولیدات لوله و پوشش خود برداشته است. این شرکت با بهره¬گیری از پرسنل مجرب، دانش فنی روز و تجهیزات فرآیندی و کنترلی مدرن، بصورت تخصصی تمام توان خود را صرف بهبود کیفیت فرآیند و محصول نهایی نموده است. در خصوص پوشش لوله، با توجه به اینکه فرآیند اعمال پوشش بر روی لوله¬هایی که جزو اموال مشتری می¬باشند انجام می¬گیرد، سیستم تحویل، کنترل، پوشش و ارسال به گونه¬ای طراحی شده است که حداکثر دقت در نگهداری از اموال مشتری به عمل آید.

شرکت تولیدی نورد لوله
وپوشش نیزار


معرفی شرکت