• مشاوره طراحی اجرا ٫ تامین تجهیز کالای نفت گاز پتروشیمی و انرژی

نوارهای پیشرفت

توسعه ۹۰%
طراحی ۸۰%
بازاریابی ۷۰%
مدیریت ۹۵%
توسعه ۹۰%
طراحی ۸۰%
بازاریابی ۷۰%
مدیریت ۹۵%
توسعه ۹۰%
طراحی ۸۰%
بازاریابی ۷۰%
مدیریت ۹۵%

اعضا

پروژها

پرسنل

۰

افراد

۰

ویژه

۰

پروژه ها