مشخصات قیر70-60


مشخصات قیر70-60

شرکت تولیدی نورد لوله
وپوشش نیزار


معرفی شرکت