بیوتمن انامل(پایه نفتی)


بیتومن ( قیر پایه نفتی)

بیتومن، پوشش قیر اکسید شده پایه نفتی است که از سابقه مصرف طولانی به عنوان پوشش ضد خورندگی فولادی برخوردار است.

شرکت تولیدی نورد لوله
وپوشش نیزار


معرفی شرکت