شرکت نورد لوله و پوشش نیزار نورد لوله و پوشش نیزار شرکت نورد لوله و پوشش نیزار نورد لوله و پوشش نیزار نوار سردو دولایه – شرکت نورد لوله و پوشش نیزار