• مشاوره طراحی اجرا ٫ تامین تجهیز کالای نفت گاز پتروشیمی و انرژی