• مشاوره طراحی اجرا ٫ تامین تجهیز کالای نفت گاز پتروشیمی و انرژی

اسفند

غرب تهران

تامین ۲۷۹۰ متر لوله گالوانیزه